فهرست نقدهای منتشر شده در مورد کتاب”دفتر عقل”

>شراره صديقي

هفته نامه طبرستان سبز

شماره ۷، تهران، ۶ مرداد ۱۳۸۰، ص ۵

>علي ملكي ميانجي

نقد عيار [نقد مقاله عيار نقد در منزلت عقل]، دو ماهنامه كيهان انديشه

شماره ۴۹، شهريور ۱۳۷۳، ص۷۱-۴۵

>علي ملكي ميانجي

‏‏‏‏‏‏‏نقد مقاله عقل و دين [از ديدگاه محدث و حكيم]، ماهنامه كيهان انديشه

شماره ۴۵، دي ۱۳۷۱، ص ۱۶۹-۱۵۹