اظهار نظر مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس

تصحیح یک خبر

مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس در ارتباط با مطلب مندرج در صفحه ۱۳ روز سه شنبه مورخ ۹/۸/۸۵روزنامه اعتماد ملی با ارسال توضیحی به روزنامه تاکید کرد، تا به حال هیچ درخواست عضویتی از طرف آقای دکتر کدیور به گروز علوم سیاسی واصل نشده است.