نامه دانشجویان دفتر تحکیم وحدت به دبیرکل سازمان ملل متحد