بیانیه نیروهای فرهنگی سیاسی در حمایت از نامه ۱۳۵ نماینده مجلس به مقام رهبری