تسلیت به مناسبت درگذشت آخرین فرزند شادروان دکتر محمد مصدق