دیدار اعضای شورای مرکزی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با آیت الله منتظری