ایران و مصر در یک نگاه

ایران و مصر در یک نگاه

مصاحبه سیامک دهقان پور با محسن کدیور و عبدالکریم لاهیجی

برنامه افق، صدای آمریکا، ۲۱ بهمن ۱۳۸۹

بخش اول

بخش دوم