باز هم توکل

• توکل به خداوند متن دین است و شفاعت توسل به ائمه انبیاء و اولیاء حاشیه. قرار گرفتن حاشیه به جای متن حاکی انحراف دین ورزی از صراط مستقیم است.

• شگرف ترین اثر توکل “دیگر شدن جان متوکل” است و تبع آن جهان دیگر می شود.

• زمان وقوع شفاعت آخرین موقف از مواقف قیامت است.

• استعانت از ” استغفار صالحان از خداوند” تنها توسل مجاز قرآنی است.

فایل صوتی

.