شرح كتاب فصول منتزعه، فصول ۲۱ تا ۳۰ (بخش سوم)

دریافت فایل صوتی

[podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2008/12/Farabi-2-3.mp3[/podcast]

۱. شناسائي حد وسط اخلاق و افعال در علم مدني توسط ملك

۲. مراد از مدينه و منزل نزد قدما

۳. رابطه مسكن و اخلاق

۴. اجزاء چهارگانه منزل و جايگاه رب منزل

۵. مقايسه مدينه و منزل با بدن انسان در تعاون به سوي غرض واحد