رابطه تبلیغی غیر زبانی خدا و انسان – تنزیل آیات تکوینی و عبادات