انتقاد نوری زاده و سازگارا از کدیور در برنامه تفسیرخبر صدای امریکا

جرس:در برنامه اخیر تفسیر خبر صدای امریکا، نوری زاده و محسن سازگارا نسبت به اظهارات اخیر محسن کدیور در مصاحبه با صدای امریکا واکنش نشان دادند. بخش پایانی برنامه تفسیر خبر به شرح زیر است:

آقای چالنگلی:صحبت جنبش سبزرا کردید ؛ یکی از خبرهایی که من اینجا به عنوان خبر به آن نگاه می کنم، اظهارات آقای کدیور بود در مصاحبه ای که در همین برنامه داشته اند با همکارمان، ودر بخشی از گفته هایشان ایشان اشاره کرده بودند به اینکه هم غزه وهم لبنان جانم فدای ایران و گفتند که این شعار مردم بوده، اول نگاهی می اندازیم به آنچه که گروهایی کثیری از مردم گفتند در تظاهرات مربوطه، چون صحبت جنبش سبزپیش آمد بدنیست به این موضوع هم که از خبرهای روز است، پیامدهای این مصاحبه را هم به آن بپردازیم ، می بینیم این بخش را ( بخش فیلم مربوط به تظاهراتی با شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران)

خوب آقای محسن کدیورکه از مسئولان سایت جرس هستند – یکی از طیفهای وابسته به جنبش سبز – د راین مورد چنین گفته بودند:

“نظر جنبش سبزدر مورد اسرائیل این است که اولویت اولمان ، این را بارها هم موسوی ذکرکرده وهم دیگر رهبران جنبش سبز ومردم هم در خیابانهای ایران فریاد زدند که «هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران» واین شعار اصلی ایران بوده و نه مسائل دیگر، منظور این است که اولویت جنبش سبز مسئله ایران است، آقای احمدی نژاد فی الواقع اگر رئیس جمهور باشد، رئیس جمهور ایران است، نه رئیس جمهور لبنان یا رئیس جمهور فلسطین، زمانی که به سازمان ملل می رود باید در درجه اول باید از حقوق ملت ایران دفاع کند، حال آنکه می بینیم تعداد مواردی را که به مسئله لبنان وفلسطین پرداخت است بیش از مسائلی است که در مورد ایران ذکر کرده است. ما با صراحت ذکر می کنیم که ما منتقد سیاست اسرائیل در خاور میانه هستیم ومعتقدیم بزرگترین مانع صلح در خاور میانه سیاستهای جنگ طلبانه دولت تروریست اسرائیل است ، تروریسمی که در اسرائیل مسلط است، ترور یسم دولتی است، اگر آمریکا به دنبال محو تروریسم از جهان است می باید در درجه اول تروریسم دولتی را محکوم کند.”

آقای چالنگی :خوب ایشان یک توضیحاتی هم روی صدای آمریکا هست در باره همین مصاحبه و بعد هم حتما ً در برنامه های دیگری اگر فرصت شد توضیح داده خواهد شد، منتها سوال من از آقای نوری زاده این است که ببینید به عنوان یکی از کسانی که وابسته به جنبش سبز ، واکنشها بسیار بسیار زیاد بود و از این جنبه که این واکنشها وحساسیتها در این زمینه خبر روز است.

آقای نوری زاده :من بسیار متأسفم ، متأسفم که این قدر وقت محدود برای پرداختن به این مسئله است. چون این مسئله بسیار مهم است، جناب آقای کدیور شخصیتی هستند خطیب، استاد در زبان و در جمله ایشان ده تناقض پشت هم است، از یک طرف می گویند مردم ایران خواستار اولویت بخشیدن به ایران شده اند، بعد می گویند مردم شعارداده اند هم غزه هم لبنان، کجا مردم چنین شعاری را داده اند آقای کدیور؟ شما کجا شنیده اید چنین شعاری؟ مردم ایران گفتند: نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. من در ملاقاتم با ابو مازن رئیس جمهور دولت خود مختار فلسطین داشتم، گفت حظ کردم از این شعار مردم، چون مردم ایران نمی خواهند تروریست را حمایت کنند، مردم ایران نمی خواهند ملت ایران را در گیر حمایت غزه، حماس وحزب الله کنند.

مسلم است که مردم ایران حالت سمپاتی دارند با مردم فلسطین، به هر حال مردم فلسطین تحت ظلم هستند و تحت اشغال هستند ومردم ایران هم این حالت را دارند، اما از آن بدتر تروریسم دولتی حاکم درایران است، کجا اسرائیلی ها با شهروندان خودشان این کار را می کنند که آقای خامنه ای با شهروندان ما می کند؟

بعد جنبش سبز پلولاریستی وتکثرگرا است، یعنی نمی توانند آقای کدیور بفرمایند: اولاً، اطلاق عنوان اسلامی بر این بزنند وباعث می شوند آن بخش سکولار وبخش ملی را بزنند کنار؛ ودوم اینکه ایشان به چه حقی می فرمایند مردم گفتند هم غزه هم لبنان، این به نظرمن شخصیتی مثل آقای کدیور نباید این را می گفتند که مجبور بشوند این توضیح جدید را ارائه بدهند، آقای چالنگی ای کاش وقت داشتیم.

آقای چالنگی:حتماً در برنامه های بعد که امید واریم آقای کدیور هم باشند در برنامه ای که شما هم باشید. ایشان توضیحی که داده اند از جمله گفته اند: “جمعی از هم وطنان که در روز قدس شعار سلبی داده اند دلیل نمی شود که این شعار ملت ایران است وهمچنان که چون شعارایجابی مطلوب امثال من است پس نمی توان نتیجه گرفت که این شعار ملت ایران است”، این حرف ایشان است اما توضیح شما…

آقای سازگارا : من توضیحی ندارم، طبیعتا ًمن با آراء فقه محور آقای کدیور موافقتی شخصاً ندارم، فقط نگرانی وشاید گله من این باشد که هیچ کس حق ندارد از جانب جنبش سبز صحبت کند، وبه اصطلاح برخورد هژمونیک بکند، خود آقای موسوی هم این کار را نمی کند.