سنت تفضّل الهی

امام سجاد (ع) در ضمن دعاهای چهل و چهارم و چهل و پنجم صحیفه سجادیه،
 در استقبال و در وداع ماه رمضان سخن گفته است.
 این دو دعا مجموعه ای غنی از معارف اعتقادی،
 موازین اخلاقی و احکام شرعی برگرفته از تعالیم قرآنی به روایت اهل بیت پیامبر (ص) است.
 بحثهای صحیفه سجادیه بخشی از مباحثاتی است
 که به صورت مجازی با دانشجویان ایرانی مقیم سنگاپور در تابستان ۱۳۹۰
در میان گذاشته شده است.