رنج، تولید مثل و حق مادر شدن

پرسش:  “آیا رواست که با بچه دار شدن باعث رنج یک انسان شویم؟”روشن است که همچنان می توان سقط جنین را (فی بادی النظر) ممنوع دانست اما پیشگیری از بارداری از مجاز به لازم تبدیل می شود.در تولید مثل ما زحمت دوباره کاری بیهوده را به عهده فرزندمان می گذاریم. هیچ تضمینی نیست که در زندگی کودک ما لذت و فایده بیشتر از درد و رنج باشد و از آن مهمتر “رنج نکشیدن بر لذت بردن اولویت دارد”.همسرم از این نظر من خیلی نگران شده و مادر شدن را حق هر زنی می داند ولی من وظیفه اخلاقی پیشگیری از رنج را مهمتر می دانم. پاسخ شما کمک بزرگی به زندگی ما می کند.

پاسخ: حق با همسر شماست. شما اخلاقا و شرعا مجاز نیستید حق طبیعی مادرشدن را از او سلب کنید.
اینکه لزوما فرزند شما رنج خواهد کشید مبتنی بر فلسفه اثبات نشده‌ی بدبینانه ای است که با اندیشه دینی ما سازگاری ندارد.
زندگی دنیوی آکنده از لذتها و رنجهاست و زندگی اخروی با تلاش نیکوی ما در این دنیا می تواند آکنده از خیر و لذت خالص باشد.
چشمها را باید شست، جور دیگر باید دید! زیبایی ها و خیرها و نعمتها را نادیده نگیریم
موفق باشید
محسن کدیور