دعای مرزداران و سند صحیفه‌ی سجادیه

پرسش: درباره‌ی دعای امام سجاد برای مرزداران چه می گوئید؟
استاد مطهری صحیفه سجادیه را بعد از قرآن مستندترین منبع شیعه می داند. آیا این دعا از امام است؟
آیا این دعا با عقلانیت و انسانیت در تضاد نیست؟

پاسخ: درباره صحیفه سجادیه دو بحث دلالت و سند مطرح است. سند مندرج در آغاز صحیفه متعلق به قرن ششم است و برخی از راویان آن نیز توثیق نشده اند. اگرچه برخی ادعیه آن در کتب قرن پنج هم یافت می شوند. تعداد ادعیه آن نیز در روایات مختلف متفاوت است. پاره ای عبارات (صلوات) نیز در برخی نسخ ادعیه دیده نمی شود.
در مورد دعای بیست و هفتم صحیفه یعنی دعای مرزداران با توجه به اینکه امام سجاد (ع) در زمان امویان می زیسته اند این پرسش مطرح است که این ادعیه در حمایت از کدام مجاهدان و بر علیه کدام دشمنان القا شده است. درباره اینکه پاره های مورد اشاره در این دعا از امام باشد تردید رواست.
موفق باشید

محسن کدیور