منابع علوم عقلی از ابتدا تا ۱۳۷۵، با همکاری محمد نوری، انتشارات روزنامه اطلاعات، تهران ۱۳۷۹، ۳۴۱۸ صفحه مأخذشناسی علوم عقلی

مأخذ شناسی علوم عقلی

کلیه‌ مآخذ چاپی‌ علوم‌ عقلی‌ از ابتدای‌ صنعت‌ چاپ‌ تا پایان‌ سال‌ ۱۳۷۵ هجری‌ شمسی‌ به‌ زبانهای‌ فارسی‌ و عربی‌ (اعم‌ از چاپ‌ ایران‌ و خارج‌ از ایران) در "ماخذشناسی‌ علوم‌ عقلی‌" معرفی‌ شده‌اند. زبانهای‌ اروپایی‌ و آسیایی‌ (در دو مورد ترجمه‌ از زبانهای‌ مبدا فارسی‌ و عربی (کتابشناسی‌ها و دائرالمعارف‌ها به‌ قلمرو فوق‌ اضافه‌ شده‌اند.
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۴/۱۵