مأخذ شناسی علوم عقلی

 منابع علوم عقلی از ابتدا تا ۱۳۷۵، با همکاری محمد نوری، انتشارات روزنامه اطلاعات، تهران ۱۳۷۹، ۳۴۱۸ صفحه
منابع علوم عقلی از ابتدا تا ۱۳۷۵، با همکاری محمد نوری، انتشارات روزنامه اطلاعات، تهران ۱۳۷۹، ۳۴۱۸ صفحه

ماخذشناسي‌ علوم‌ عقلي‌ عهده‌دار اطلاع‌رساني‌ در قلمرو ذيل‌ است‌

كليه‌ مآخذ چاپي‌ علوم‌ عقلي‌ از ابتداي‌ صنعت‌ چاپ‌ تا پايان‌ سال‌ ۱۳۷۵ هجري‌ شمسي‌ به‌ زبانهاي‌ فارسي‌ و عربي‌ (اعم‌ از چاپ‌ ايران‌ و خارج‌ از ايران) در اين‌ كتاب‌ معرفي‌ شده‌اند. زبانهاي‌ اروپايي‌ و آسيايي‌ (در دو مورد ترجمه‌ از زبانهاي‌ مبدا فارسي‌ و عربي (كتابشناسي‌ها و دائرالمعارف‌ها به‌ قلمرو فوق‌ اضافه‌ شده‌اند

مراد از مآخذ چاپ‌ مواد پنجگانه‌ ذيل‌ است‌

كتب‌، مقالات‌ منتشره‌ در مجلات‌، روزنامه‌ها و مجموعه‌ها، پايان‌نامه‌هاي‌ تحصيلي‌، تحقيقات‌ مراكز پژوهشي‌، و جزوات ارائه‌ شده‌ در همايشها يا منتشره‌ در سطح‌ محدود

مراد از علوم‌ عقلي‌ عبارت‌ است‌ از فلسفه‌هاي‌ كلاسيك‌ و جديد )اعم‌ از اسلامي‌ و غير آن)، فلسفه‌هاي‌ مضاف‌، كلام‌ (كلاسيك‌ و جديد)، عرفان‌نظري‌، منطق‌ (صوري‌ و رياضي‌)، متدلوژي‌، اخلاق‌ فلسفي‌، سياست‌ مدن‌، ملل‌ و نحل‌ و تاريخ‌ فلسفه‌

در هر مدخل‌ نام‌ پديدآورنده‌ ، اط‌لاعات‌ جنبي‌ مرتبط‌ با پديدآورنده‌ (عنوان‌ لاتين‌ در نامهاي‌ خارجي‌، سال‌ تولد و وفات‌(، عنوان‌ اثر، سند، توصيف‌ و شماره‌ مدخل‌ ذكر شده‌ است‌. مراد از سند در مورد كتب‌، نوبت‌ چاپ‌، محل‌ چاپ‌،ناشر، تاريخ‌ نشر، تعداد صفحات‌، در مورد مقالات‌، عنوان‌ مجموعه‌ها، عنوان‌ مجلات‌، دوره ‌، سال‌، شماره‌، تاريخ‌ و صفحه و در مورد پايان‌نامه‌ها، رتبه‌، نام‌ دانشكده‌ و دانشگاه‌، تاريخ‌ دفاع‌ و تعداد صفحات‌، در مورد تحقيقات‌ و جزوات‌، محل‌ پژوهش‌ و نشر، و تاريخ‌ اتمام‌ يا انتشار است‌

در اين‌ ماخذشناسي‌ از شيوه‌ درون‌ توصيفي‌ استفاده‌ شده‌، يعني‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ يك‌ مدخل‌ اعم‌ از چاپ‌هاي‌ مختلف‌، تصحيح‌ها، تحقيق‌ها، ترجمه‌ها، شرح‌ها، نقدها، معرفي‌ها، خلاصه‌ها، حواشي‌ و تعليقه‌ها و… ذيل‌ هر اثر آمده‌ است‌. ابهامات‌ ذيل‌ هر مدخل‌ در پاورقي‌ توضيح‌ داده‌ شده‌ است‌

تركيب‌ اطلاعات‌ در متن‌ داراي‌ نظام‌ الفبايي‌ با قلم‌هاي‌ متفاوت‌ است‌

شبكه‌هاي‌ اطلاعاتي‌ در اين‌ ماخذشناسي‌ سه‌گونه‌ است‌. شبكه‌ موضوعي‌، شبكه‌ آثار و شبكه‌ پديدآورندگان‌. در شبكه‌ موضوعي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ يك‌ موضوع‌ گردآوري‌ و در ايندكس‌ موضوعي (جلد سوم‌( عرضه‌ شده‌ است‌ شبكه‌ دوم‌ به‌ جمع‌آوري‌ و مرتب‌سازي‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ يك‌ اثر مي‌پردازد، و بالاخره‌ شبكه‌ سوم‌ اطلاعات‌ مربوط‌ به‌ يك‌ پديدآورنده‌ را سازمان‌دهي‌ مي‌كند

با اينكه‌ هر مدخل‌ گاهي‌ چند داده‌ كتابشناختي‌ دارد، نزديك‌ سي‌ و سه‌ هزار مدخل‌ در اين‌ ماخذشناسي‌ معرفي‌ شده‌ است‌

در جلد سوم‌ ماخذشناسي‌ علوم‌ عقلي‌ چهار فهرست‌ اعلام‌، عناوين‌، موضوعات‌ و اسناد به‌ ترتيب‌ قاموسي‌ تنظيم‌ شده‌ است‌. فهرست‌ موضوعي‌ بويژه‌ در نخستين‌ قدم‌ پژوهشگر را به‌ سوي‌ ماخذ مناسب‌ راهنمايي‌ مي‌كند

مأخذشناسی علوم عقلی
جلد اول – آ-سنگلجي؛ جلد دوم – سنوسي-ي؛ جلد سوم- فهارس

ماخذشناسي‌ علوم‌ عقلي‌ حاصل‌ هفت‌ سال‌ كار مستمر و مراجعه‌ مستقيم‌ به‌ ماخذ در اكثر موارد است‌. اين‌ مجموعه‌ اطلاع‌رساني‌ علي‌رغم‌ محدوديتها و نواقصش‌ جامع‌ترين‌ تحقيق‌ انجام‌ شده‌ در نوع‌ خود است‌. و از ابزار اوليه‌ تحقيق‌ در حوزه‌ علوم‌ عقلي‌ محسوب‌ مي‌شود

 

 

 

 

 

 

 

 

.