مأخذشناسی علوم عقلی

مأخذشناسی علوم عقلی

مأخذ شناسی علوم عقلی

کلیه‌ مآخذ چاپی‌ علوم‌ عقلی‌ از ابتدای‌ صنعت‌ چاپ‌ تا پایان‌ سال‌ ۱۳۷۵ هجری‌ شمسی‌ به‌ زبانهای‌ فارسی‌ و عربی‌ (اعم‌ از چاپ‌ ایران‌ و خارج‌ از ایران) در “ماخذشناسی‌ علوم‌ عقلی‌” معرفی‌ شده‌اند. زبانهای‌ اروپایی‌ و آسیایی‌ (در دو مورد ترجمه‌ از زبانهای‌ مبدا فارسی‌ و عربی (کتابشناسی‌ها و دائرالمعارف‌ها به‌ قلمرو فوق‌ اضافه‌ شده‌اند.