متن کامل رأی دادگاه

متن كامل رأي دادگاه‌

متن كامل رأي دادگاه‌ شماره دادنامه 911 تاريخ‌:1378.1.30 دادنامه‌ مشخصات متهم و نوع اتهام او: محسن كديور فرزند منوچهر متولد 1338 فساء ساكن تهران شغل معاون انديشه اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص‌مصلحت و روحاني‌، داراي همسر و اولاد متهم است به‌: 1. تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران‌ 2. نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي‌ مرجع رسيدگي : دادگاه ويژه روحانيت‌ تاريخ رسيدگي‌: 15 و 1377.12.18 و 1378.1.25 خلاصه جريان پرونده‌: مندرجات پرونده حاكي از اين است كه به دنبال قتل‌هايي كه توسط عده‌اي از جمله برخي از…
kadivarad33
۱۳۷۷/۰۴/۰۱