متن کامل رأی دادگاه

متن کامل رأی دادگاه

متن كامل رأي دادگاه‌

متن كامل رأي دادگاه‌ شماره دادنامه ۹۱۱ تاريخ‌:۱۳۷۸.۱.۳۰ دادنامه‌ مشخصات متهم و نوع اتهام او: محسن كديور فرزند منوچهر متولد ۱۳۳۸ فساء ساكن تهران شغل