متن كامل رأي دادگاه‌

متن كامل رأي دادگاه‌

شماره دادنامه ۹۱۱

تاريخ‌:۱۳۷۸.۱.۳۰

دادنامه‌

مشخصات متهم و نوع اتهام او:

محسن كديور فرزند منوچهر متولد ۱۳۳۸ فساء ساكن تهران شغل معاون انديشه اسلامي مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص‌مصلحت و روحاني‌، داراي همسر و اولاد

متهم است به‌:

۱. تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران‌

۲. نشر اكاذيب و تشويش اذهان عمومي‌

مرجع رسيدگي : دادگاه ويژه روحانيت‌

تاريخ رسيدگي‌: ۱۵ و ۱۳۷۷.۱۲.۱۸ و ۱۳۷۸.۱.۲۵

خلاصه جريان پرونده‌: مندرجات پرونده حاكي از اين است كه به دنبال قتل‌هايي كه توسط عده‌اي از جمله برخي از پرسنل متجاسر وكج‌انديش و خودسر وزارت اطلاعات صورت مي‌پذيرد نامبرده در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان طي سخنراني در مسجداعظم حسين آباد اصفهان با طرح موضوع قتلها و بررسي سابقه تاريخي و فقهي و تجزيه و تحليل صدور حكم در باره محاربين‌، وعليرغم تلاش بي وقفه مسئولين و دست‌اندركاران نظام جهت تعقيب و پيگيري عاملين سعي مي‌نمايد با اظهار اين مطلب كه حكم‌ارتداد اين افراد غياباً صادر، و اين بدعتي است كه در زمان حاضر پيدا شده است مسئوليت اين قتلها را متوجه نظام نموده و با بيان‌مطالب كذب موجبات تشويش اذهان عمومي را فراهم مي‌نمايد.

و نيز در مورخ ۲۶ بهمن هفتاد و هفت طي مصاحبه با روزنامه خرداد نظام مقدس جمهوري اسلامي را با حكومت سلطنتي مقايسهنموده و جمهوري اسلامي را حذف صوري نظام سلطنتي و باقي بودن روابط سابق آن اعلام مي‌كند و از اين طريق مرتكب تبليغ عليه‌نظام جمهوري اسلامي مي‌گردد.

موضوع در دادسرا بررسي و پرونده پس از تكميل و صدور كيفرخواست جهت رسيدگي به دادگاه ارسال مي‌گردد.

دادگاه در جلسات متعدد به موضوع رسيدگي و پس از استماع دفاعيات متهم و وكيل مدافع او ختم دادرسي را اعلام و بشرح زيراتخاذ تصميم مي‌نمايد.

رأي دادگاه‌

نظر به گزارش اداره كل اطلاعات اصفهان در خصوص سخنراني متهم در مسجد اعظم حسين آباد اصفهان در شب بيست و سوم‌ماه مبارك رمضان سال ۱۴۱۹ مطابق با ۷۷.۱۰.۲۲ و گزارشات و تحقيقات انجام يافته توسط دادسرا و دفاعيات متهم در مراحل تحقيق و دادرسي از جمله متن‌

 

 

سخنراني متهم كه توسط وي و خانواده‌اش از نوار پياده شده بالاخص فراز ذيل‌:

«اما امروز به بليّه ديگري دچاريم افرادي فتواي ارتداد را صادر مي‌كنند و در جرايد منتشر مي‌شود كه هيچ صلاحيت فقهي وصلاحيت ديني ندارند… ما يك مورد سراغ نداريم بنده با تحقيق مي‌گويم مواردش هم يك به يك خدمت شما ذكر خواهم كرد كه‌رسول خدا يا ائمه هدي حكم ارتداد پنهاني كسي را صادر كرده باشند مرد و مردانه اگر كسي را هم مرتد مي‌دانستند و يا مشمول‌مجازات مي‌دانستند اعلام مي‌فرمودند : اين فرد به اين دليل مرتد است حق دفاع هم داشت بعد از اينكه دفاعش هم شنيده شد بعداًحكم صادر مي‌شد. اينكه حكم غيابي شود و فردي را مرتد فرض بكنيد محسوب شود بعد حكم اعدام برايش صادر شود، كه نه ازتشكيلات قضايي گذشته باشد و نه‌ به شكل علني بوده باشد اين انصافاً بدعتي است كه در زمان ما پيدا شده است‌.»

و اقرار او به ايراد سخنراني فوق و دفاعيات غير موجه نامبرده و مسموع نبودن دفاعيات وكيل وي در جلسه دادگاه مبني بر عدم‌توجه موكل به مفاد اظهارات خويش‌، در حد نشر اكاذيب جهت تشويش اذهان عمومي مجرم تشخيص داده شده و مستنداً به ماده‌۶۹۸ قانون مجازات اسلامي به تحمل يكسال حبس محكوم مي‌گردد.

۲. در خصوص تبليغ عليه نظام جمهوري اسلامي با توجه به گزارشات واصله و متن مصاحبه‌هايي كه از نامبرده ۲۵ و ۲۶ بهمن‌هفتاد و هفت در روزنامه خرداد منتشر گرديده بخصوص عبارت ذيل‌:

«در باره حذف صوري نظام سلطنتي هم اگرچه ما اين نظام را در صورت حذف كرديم ولي آنچه كه باقي مانده و ما به شدت درگيرآن هستيم‌، باز توليد روابط سلطنتي سابق است‌، به عبارت ديگر مردم انقلاب كردند تا خودشان تصميم بگيرند نه اينكه برايشان‌تصميم بگيرند ولو اينكه فرد صالحي برايشان تصميم بگيرد.»

و اعتراف او به انجام مصاحبه و مدافعات غير مؤثر او و وكيل مدافعش و توجيهات غير صحيح آنان در جلسه دادرسي‌، انجام‌فعاليت تبليغي عليه نظام مقدس اسلامي توسط متهم محرز است و مستنداً به‌ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامي به تحمل شش ماه‌حبس ديگر محكوم مي‌گردد.

بنابراين نامبرده به‌خاطر نشر اكاذيب جهت تشويش اذهان عمومي و تبليغ عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي جمعاً به تحمل‌يكسال و نيم حبس محكوم مي‌گردد.

ضمناً مقرر مي‌دارد مدت بازداشت محكوم عليه جزء محكوميت وي محاسبه گردد.

حاكم شرع دادگاه ويژه روحانيت‌

سليمي‌