گاهشمار

گاهشمار

گاه‌‏شمار زندگی استاد آیت‌الله‌العظمی منتظری

گاه‌شمار زندگی استاد منتظری در پنج مرحله: دوران اوّل: ۱۳۰۱ تا ۱۳۴۲؛ دوران دوّم: ۱۳۴۲ تا ۱۳۵۷؛ دوران سوّم: ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۸؛ دوران چهارم: ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۶؛ دوران پنجم: ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۱؛ و پس از وفات