مقدمه

مقدمه

بسم الله  الرحمن  الرحيم   الحمدلله  رب العالمين  و صلي الله علي  خاتم  انبيائه  محمد و آله  الاطهار دغدغه  آميزه اي  است  از محبت  و ترس . نگاهي  است  از سر مسئوليت  و تعهد نه  وانهادگي  و تفنن. دلهره اي  است  مشفقانه ، نوعي  نگراني  دلسوزانه  ودوستي  منتقدانه ، بجاي  حمايت  كور و متملقانه. نگرشي  است  از سر اصلاح  و خيرخواهي . هشدار از چاه  است  براي  ادامه  راه . افشاي  تحريف  و قلب و تزوير است  به  قصد خلوص  و صفا و شفافيت . چيزي  است  از مقوله  نصيحت …
kadivarad33
۱۳۷۹/۰۸/۱۷