مقدمه

مقدمه

حق الناس

«حقّ النّاس» تحلیل انتقادی قرائت سنتی یا روایت تاریخی از اسلام در نسبت با حقوق بشر است. این کتاب همچنین کوششی متواضعانه است برای ارائه طریق و یافتن راه حلِِ مشکلِ نسبت اسلام و حقوق بشر از منظر قرائت معنوی یا روایت غایت گرایانه از اسلام.
پیام نهایی کتاب گزاره ذیل است:

“ایمان به خدا، باور آخرت و پیروی از تعالیم پیامبر اسلام(ص)، در ذات خود هیچ تعارضی با رویکرد انسانی حقوق بشر ندارد. می توان از صمیم دل مسلمان بود و واقعا از اندیشه حقوق بشر دفاع کرد.”

pdf