اردیبهشت ۱۵, ۱۳۷۸

نقد یک رویداد
نقد کتاب بهای آزادی

نقد يک رويداد

نظرات موافق و مخالف بازداشت و محاکمه محسن کديور در مطبوعات از ۹ اسفند ۱۳۷۷ تا ۲۹ فروردین ۱۳۷۸ به کوشش زهرا رودي-کديور؛ مقدمه، فهرست و متن کامل کتاب (PDF)

pdf