تیر ۱۰, ۱۳۸۳

طرح بحث

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۱)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/01.-831220.mp3[/podcast]

مباحث اخلاقی در قرآن

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۷)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/07.-840319.mp3[/podcast]

مباحث عبادی در قرآن

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۸)” [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/08.-840402.mp3[/podcast]

مباحث تاریخ دین در قرآن

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۹)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/09.-840416.mp3[/podcast]

مباحث ایمانی در قرآن

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۱۰)” [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/10.-840610.mp3[/podcast]

قرآن و مسئله عقلانیت (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۱۱)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/11.-840624.mp3[/podcast]

قرآن و مسئله عقلانیت (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۱۲)” [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2004/06/12.-840707.mp3[/podcast]