مهر ۲۳, ۱۳۸۶

حکومتی کردن دین و آئین ملت

امروز:”برای جمهوری اسلامی زشت است که این نماز در نظام شاهنشاهی برگزار می شد، اما در نظام اسلامی از برگزاری آن جلوگیری می شود …