تیر ۲, ۱۳۸۷

زن در قرآن

روزنامه کارگزاران ۴ تیر ۱۳۸۷ از سخنرانان این همایش محسن كدیور عضو هیات علمی موسسه پژوهشی حكمت و فلسفه ایران بود كه به ذكر دو