دی ۲۰, ۱۳۸۷

نقدهای اکبر گنجی در باره آرای کدیور

موارد مرتبط: قلب اسلام، مرکز اسلامی ایرانیان اُکلند در کالیفرنیا، ۳۰ آذر ۸۷ روشنفکری دینی، گفتگوی صریح با آرمان ذاکری، مرداد ۱۳۸۷ نقد اکبر گنجی