آذر ۲۶, ۱۳۸۹

تورقی بر کتاب حق الناس

مخالف سیاسی، چه کسی که اصل نظام را قبول دارد چه ندارد، از دیدگاه شرع دارای حقوقی است.