تیر ۳۰, ۱۳۹۰

گناه جرس

آراء محسن كديور منطبق با دريافت هاي نظري و دانشي است كه هر چه مي گذرد واقعگراتر مي شود و تابع ملاحظات سياست ورزانه نيست؛ محسن كديور دو سال پيش با كديور امروز تفاوت قابل توجهي دارد. او اينك نه تنها به «حكومت دموكراتيك سكولار» مي انديشد بلكه اين نگاه را اعلام هم مي كند و اين تفاوت در آغاز سومين سال جرس مشهود است.