مرداد ۱۵, ۱۳۹۰

فراستخواه، تبارشناسی و تحلیل گفتمان «ولایت عامّه»

در همین موضوع، علما بحث های درون دینی انجام داده اند، نمونه اش نظریه های دولت در فقه شیعه است (کدیور،۱۳۷۶). برای تبارشناسی «ولایت عامه»هفت گفتمان تحلیل تاریخی شد که عبارت بودند از ۱.گفتمان «پیامبر- زمامدار»، ۲و۳.گفتمانهای رقیب خلافت و وصایت، ۴.گفتمان«امامت- زمامداری» ، ۵.گفتمان «غیبت»، ۶.گفتمان نیابت و سرانجام ۷.گفتمان فقه. گفتمان ولایت فقیه با این پس زمینه های تاریخی صورت بندی شد.