اسفند ۱۳, ۱۳۹۰

درخواست از دکتر مهدی خزعلی برای پایان اعتصاب غذا

از شما تقاضا می‌کنیم، نه به‌دلایل شخصی و خانوادگی، بلکه برای سلامت ماندن و ادامه‌ی حمایت از جنبش سبزی که به زبان و قلم و فکر توانای شما نیازمند است به اعتصاب غذای قهرمانانه خویش پایان دهید.