آبان ۲۴, ۱۳۹۲

اجتهاد، شریعت و اخلاق

بحرانهای دینی و مذهبی در ایران معاصر
شریعت؛ نظام حقوقی یا ارزشهای اخلاقی؟
اجتهاد و تقلید در جهان معاصر