خرداد ۱۳, ۱۳۹۸

اخبار

عید سعید فطر مبارک باد

چهارشنبه ۱۵ خرداد ۱۳۹۸، ۵ ژوئن ۲۰۱۹، اول شوال ۱۴۴۰: عید سعید فطر
الوداع ای زمان طاعت و خیر / مجلس ذکر و محفل قرآن
مهر فرمان ایزدی بر لب / نفس در بند و دیو در زندان (سعدی)
روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست (حافظ)
عید بر عاشقان مبارک باد / عاشقان عیدتان مبارک بادعید آمد
به کف نشان وصال / عاشقان این نشان مبارک باد (مولوی)
عید آمد و عید آمد وان بخت سعید آمد / برگیر و دهل می‌زن کان ماه پدید آمد
عید آمد ای مجنون غلغل شنو از گردون / کان معتمد سدره از عرش مجید آمد (مولوی)