بخش دوم: استفتاء و فتوا

قضاوتهای خلاف موازین شرع درباره سخنرانی آقاجری

یک. در سخنرانی دکتر آقاجری – فارغ از صحّت و سقم – کمترین شائبه سبّ النبی یا اهانت به ائمه اطهار یا نفی ارکان شریعت موجود است؟ دو. آیا در این سخنرانی به مراجع تقلید اهانت شده است؟ سه. آیا انتقاد از اولیاء حکومت دینی و روحانیت شرعا مستوجب مجازات اعدام است؟
adamin
۱۳۸۸/۰۱/۱۸
یادداشت

مرض احتضار حاکم، حکم اعدام منتقد

بنام خدا دکتر سيد هاشم آقاجري در پي يک سخنراني پس از دوماه بازداشت ومحاکمه غير علني به اتهام سب النبي - توهين به ائمه - اهانت به مقدسات واخلال درنظم عمومي در نخستين روز ماه مبارک رمضان به اعدام - زندان درتبعيد - شلاق ومحروميت از تدريس محکوم شد. شنيدن اخبار بازداشت - توقيف وحکم زندان وشلاق منتقدان در ساليان اخير در ايران امري عادي است.حتي خبرصدور حکم اعدام به اتهامهاي سنگيني از قبيل توهين به مقدسات وسب النبي نيز چندان تازگي ندارد.حتي اينکه صادر کنندگان چنين احکام مشعشعي…
adamin
۱۳۸۱/۰۸/۱۶