احادیث سیاسی اجتماعی

سايه آفتاب

سايه  آفتاب [۱] مرز اطاعت «اطاعت  از مخلوق  در معصيت  خالق  روا نيست »[۲] از غير خداوند، تا جايي  مي توان  اطاعت  كرد كه  معصيت