ارث عول تعصیب

سهم الارثهای کمتر یا بیشتر از ماترک میت

آیات ۱۱ و ۱۲ سوره‌ی نساء درباره ارث مطلق هستند، تقیید اطلاق به نظر شیعه: سهم دختر یا خواهر در صورت وحدت یک دوم و در صورت تعدد دو سوم است اگر سهام با ماترک مساوی باشد، در غیر این صورت نقصان سهام از ماترک یا ازدیاد سهام از ماترک مابه التفاوت سهام و ماترک از سهم دختر یا خواهر (یا دختر و خواهران) کم یا به سهم آنها اضافه می شود. مستند تقیید فوق از نظر شیعه روایات مستفیضه یا متواتره‌ای است که امام باقر (ع) از صحیفه‌ی فرايض به املاء رسول الله (ص) به خط علی بن ابی طالب (ع) نقل می کند و حاصل آن نفی عول و تعصیب است. مستند نظر اهل سنت اجتهاد جناب عمر بن خطاب خلیفه‌ی دوم است.