امام

شفاعت

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۳۲)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2005/10/32.-850318.mp3[/podcast]

توسل

    توسل حاشیه ای بر متن توکل، قرآن وسیله ای جز ایمان و عمل صالح را به رسمیت نشناخته است