سنن الهی

سنت ابتلاء (۱)

  ابتلا به معنای امتحان، آزمایش، آزمون و فتنه است. ابتلا یکی از سنن لایتغیر الهی است. هفت پرسش اصلی سنت ابتلا همراه با جوابهای اجمالیشان عبارتند از: ۱. چرا خداوند انسانها را می آزماید؟ هدف از ابتلا چیست؟ در بوته آزمایش قرار گرفتن، گوهر وجود آدمی را آشکار می کند. با بلا ما فی الضمیر خود را بروز می دهیم و خودمان می فهمیم چکاره ایم. خدا بدون ابتلا هم می داند ما چکاره ایم. او انسانها را مبتلا می کند تا قابلیتهای خودشان را به منصّه ظهور برسانند. امتحانهای بشری…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۸/۰۶
سنن الهی

فتنه، سنت ابتلاء (۲)

  فتنه در قرآن کریم به سه معنی استعمال شده است: اول. اختبار، آزمایش، ابتلا و امتحان. دوم. عذاب و در آتش انداختن. سوم. سبب عذاب، گمراه کردن، اضلال و فریبکاری. اکثر موارد استعمال فتنه در قرآن به معانی دوم و سوم است. تمرکز بحث ما در فتنه به معنای اول است بیشتر بحث فتنه به معنای سوم مواد آزمون است. ما به متاع دنیا، مال، فرزند و همسر آزمایش می شویم. ما انسانها به یکدیگر نیز مورد امتحان قرار می گیریم. اگرچه همواره و با همه چیز از نعمت…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۸/۰۶