بخش سوم: مبانی تصدیقی انتصاب

فصل چهاردهم: حکومت انتصابی و قرآن

نصب عام فقیهان به ولایت بر مردم فاقد مستند قرآنی (مستقل و ملفق با روایات) است. قرآن کریم هیچ منصبی را برای فقیهان اثبات نکرده است، چه ولایت و زعامت سیاسی، چه قضاوت و غیر آن. آنچه دربارۀ فقیهان مورد اشارۀ قرآن کریم قرار گرفته است، تنها وظیفۀ «انذار» است، که از آن بیش از تعلیم و تبلیغ دین استفاده نمی‌شود.
kadivarad33
۱۳۹۳/۰۲/۱۶
تفسیر آیات

درباره‌ی اولی الامر

پرسش: دوبار عبارت "اولی الامر" در قرآن آمده است.آیات ۵۹ و ۸۳ سوره النساء. اطاعت از اولی الامر در آیه ۵۹ آمده است.برخی از این آیه نتیجه میگیرند که اطاعت از اولی الامر بدون قید و شرط است. اگر ترتیب و پیوستگی آیات هر سوره و کلیت قرآن را در نظر بگیریم به این نتیجه نمی رسیم.   پاسخ: اولی الامر والیان حق هستند، با دو شرط کاردانی و امانتداری و نه بیشتر. ولایت مطلقه هم منحصر در ذات ربوبی است و لاغیر. اطاعت از هر بشری حتی پیامبر مقید…
HMouK
۱۳۹۲/۰۵/۰۲