براهین عدم وجود خدا

ادله‌ی عدم وجود خدا!

پرسش: چند سال پيش بنيان فكري و رواني من در مورد وجود خدا كاملا در هم ريخته و در برزخ بدي دست و پا ميزنم.