تبریک

اخبار

عید سعید فطر مبارک باد

یکشنبه ۴ خرداد ۱۳۹۹، ۲۴ می ۲۰۲۰، اول شوال ۱۴۴۱.
عید سعید فطر مبارک باد.
عید رمضان آمد و ماه رمضان رفت / صد شکر که این آمد و صد شکر که آن رفت.
الوداع ای زمان طاعت و خیر/ مجلس ذکر و محفل قرآن.
مهر فرمان ایزدی بر لب / نفس در بند و دیو در زندان.
روزه یک سو شد و عید آمد و دل‌ها برخاست.
عید بر عاشقان مبارک باد / عاشقان عیدتان مبارک باد.
عید آمد به کف نشان وصال / عاشقان این نشان مبارک باد.