مقالهسخنرانی

نصر و روشنفکری دینی

1. در ابتدای سخن، به پنج دليل، به پروفسور سيّد حسين نصر اداي احترام مي‌كنم: اول: به اين سبب كه نصر مسلماني پاك‌نهاد، متعبد و وارسته است؛ احترام به دينداري مؤمنانه و ایمان عارفانه وی. دوم: به اين خاطر كه وي دانشمندي فرهيخته و فاضل و یکی از متبحرترین متخصصان تاریخ فلسفه و تاريخ علوم اسلامی در سطح بین المللی است. احترام به مقام علمي و دانش نصر. سوم: به اين دليل كه دكتر نصر از جمله نافذترین معرّفان و قوی ترین مروّجان اسلام در غرب است. او با نگارش…
kadivarad33
۱۳۸۷/۰۲/۲۲
مقالهسخنرانی

نصر و روشنفکری دینی

1. در ابتدای سخن، به پنج دلیل، به پروفسور سید حسین نصر ادای احترام می‌كنم: اول: به این سبب كه نصر مسلمانی پاك‌نهاد، متعبد و وارسته است؛ احترام به دینداری مؤمنانه و ایمان عارفانه وی. دوم: به این خاطر كه وی دانشمندی فرهیخته و فاضل و یكی از متبحرترین متخصصان تاریخ فلسفه و تاریخ علوم اسلامی‌در سطح بین‌المللی است. احترام به مقام علمی‌و دانش نصر. سوم: به این دلیل كه دكتر نصر از جمله نافذترین معرّفان و قوی‌ترین مروّجان اسلام در غرب است. او با نگارش دهها كتاب و صدها…
adamin
۱۳۸۷/۰۲/۱۵