خداتفسیر آیات

تشبیهات آیه‌ی نور

پرسش: با اشاره به مبتدای ایه ۳۵ از سوره مبارکه نور  که می فرماید خداوند نور اسمانها و زمین است و بطور وضوح و اشکار این تمثیل و  تشبیه در دل و ضمیر انسان قابل مفهوم و پذیرش است -چگونه است که در بخش خبر ایه و تمثیل نور خدا به چراع و چراغدان و چراغدان به درخت زیتون و درختی که نه شرقی و نه غربی و روغنش شفاف و بدون اتش می افروزد موضوع مرحله به مرحله بسیار پیچیده و مشکل و غیر قابل تصور گردیده هرچند که…
HMouK
۱۳۹۲/۰۳/۱۲