نقد و بررسی

مراد از بشری بودن ائمه (ع)

پرسش: من دانشجوی دکتری رشته مذاهب کلامی ام. مقاله شما با عنوان علمای ابرار، بازخوانی قرائت فراموش شده، را مطالعه کردم. سوالی که از شما داشتم این است که دقیقا منظور شما از بشری بودن ائمه چیست؟ به این معنا که آیا نص و نصب و علم خاص را نیز شامل می شود؟ دوم اینکه آنچه که مکتب قم به عنوان غلو با آن مقابله می کرده دارای چه مولفه هایی بوده است؟ پاسخ: منظور از بشری نبودن ائمه این است که ایشان از سرشت متفاوتی آفریده شده اند، علم لدنی غیراکتسابی…
HMouK
۱۳۹۱/۰۷/۱۶