تعلیم

سنت تعلیم (۱)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۱)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/41.-850909.mp3[/podcast] یکی از بارزترین صفات خداوند در اسلام، علم و آگاهی ست. خداوند از همه چیزآگاه است،

سنت تعلیم (۲)

دریافت فایل صوتی “قرآن و انسان معاصر (۴۲)”  [podcast]https://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/42.-850923.mp3[/podcast] سنت لایتغیر الهی بر تعلیم انسانها است. این سنت با سرشتن فطرت آدمیان بر میل دانایی