سنن الهی

سنت تعلیم (۱)

دریافت فایل صوتی "قرآن و انسان معاصر (41)"  http://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/41.-850909.mp3 یکی از بارزترین صفات خداوند در اسلام، علم و آگاهی ست. خداوند از همه چیزآگاه است، هیچ چیز از او مخفی نیست، به غیب و شهادت دانا است، از آینده همان گونه آگاه است که از گذشته و حال. به ضمیر آدمیان از خودشان آگاه تر است. او عالم بلکه علیم است. یکی از بزرگترین نعمت های الهی استعداد و دانایی آدمیان است. خداوند سرشت انسانی را متمایل به دانایی و کسب معرفت خلق کرده است. خداوند اولین معلم است و…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۸/۰۶
سنن الهی

سنت تعلیم (۲)

دریافت فایل صوتی "قرآن و انسان معاصر (42)"  http://kadivar.com/wp-content/uploads/2006/10/42.-850923.mp3 سنت لایتغیر الهی بر تعلیم انسانها است. این سنت با سرشتن فطرت آدمیان بر میل دانایی و امکان آگاهی محقق شده است. همه آدمیان به شدت و ضعف از این علم متعارف که اکتسابی و تدریجی است برخوردارند. در ضمن, امکان علم شهودی نیز برای هر انسانی که باطنش را از آلودگی ها پاکیزه کرده و مطهر و مزکی و مخلص شده باشد فراهم است. هیچ دلیل قرآنی بر انحصار علم شهودی در افرادی خاص در دست نیست. قرآن کریم علم…
kadivarad33
۱۳۸۵/۰۸/۰۶