بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش سوم: نقد ادعاهای «تواتر معنوی و اجمالی و صحت اکثر روایات قتل مرتد»

دو سومِ روایاتِ وجوب قتل مرتد، فاقد اعتبار سندی هستند. بررسی سند روایات بحث مرتد، امری واضح و مسلم در نزد فقهاست و هیچ‌یک از آنها به بهانۀ تواتر از بحث سندی این روایات سر باز نزده‌اند. حکم قتل سابّ‌النبی متکی بر تنها دو خبر واحد است که در اعتبار سند آنها بحث جدی است.
HMouK
۱۳۹۳/۰۴/۳۰
احادیث

روایات متواتر

پرسش: اینکه می گویند سند صحیح است ولی متواتر نیست یعنی چه؟ اگر  برخی حدیثهای غالیانه خلاف عقل و منطق متواتر باشد آنها را چگونه توجیه کنیم؟ پاسخ: الف. اخبار به لحاظ سندی بر دو قسم هستند یا متواترند یا واحد. متواتر یعنی با سلسله سندهای متعددی که تبانیشان بر کذب عقلا ممتنع است رسیده است و در نتیجه افاده‌ی یقین می کند. اخبار واحد یعنی سلسله سند بیش از ظن افاده نمی کند. راویان اخبار واحد اگر همگی موثق باشند روایت سندا صحیح محسوب می شود. ب. اخبار مرتبط با…
HMouK
۱۳۹۲/۰۶/۲۴