روایات متواتر

پرسش: اینکه می گویند سند صحیح است ولی متواتر نیست یعنی چه؟ اگر  برخی حدیثهای غالیانه خلاف عقل و منطق متواتر باشد آنها را چگونه توجیه کنیم؟
پاسخ:
الف. اخبار به لحاظ سندی بر دو قسم هستند یا متواترند یا واحد. متواتر یعنی با سلسله سندهای متعددی که تبانیشان بر کذب عقلا ممتنع است رسیده است و در نتیجه افاده‌ی یقین می کند. اخبار واحد یعنی سلسله سند بیش از ظن افاده نمی کند. راویان اخبار واحد اگر همگی موثق باشند روایت سندا صحیح محسوب می شود.
ب. اخبار مرتبط با امور اعتقادی نیازمند دلیل یقینی هستند و با اخبار واحد که ظنی هستند قابل اثبات نیستند. روایات متواتر بسیار اندک هستند و روایات مورد اشاره متواتر نیستند.

 

۱۶ شهریور ۱۳۹۲