توقیف

روزنامه نگارانِ رسانه هاي توقيف شده

گروهي از روزنامه نگاران روزنامه هاي توقيف شده عصر پنجشنبه گذشته با محسن کديور رئيس انجمن دفاع از آزادي مطبوعات ديدار و درباره مشکلات روزنامه نگاري ايران به گفت وگو پرداختند