بخش اول: ارتداد و سبّ‌النبی

بخش ششم: توقف در جواز اقامۀ حدود در زمان غیبت

جواز اقامۀ حد در زمان غیبت نه‌تنها اجماعی نیست؛ بلکه قول به عدم جواز قولی قوی در کنار قول به جواز مطرح بوده و شمار قابل‌توجهی از فقیهان برجستۀ شیعه یا قائل به عدم جواز اجرای حدود به‌نحو مطلق هستند، یا قائل به عدم جواز اجرای حدود مستلزم قتل و جرح هستند، و یا با توقف در اتخاذ موضع در این امر، عملاً معتقد به تعطیل حدود در زمان غیبت هستند.
HMouK
۱۳۹۳/۰۴/۳۰
احکام جزائی

اقامه شریعت در زمان ادبار اکثریت

پرسش: با توجه به پاسختان به سوالی که فرمودید: «اگر اکثریت جامعه به یکی از احکام شرعی پشت کرده اجبار آنها به آن حکم صحیح نیست.» پس علت وضع حدود و تعزیرات برای برخی از احکام من جمله شرب خمر، زنا، لواط و ... چیست؟ آیا اگر اکثریت جامعه مرتکب عمل زنا شوند باید اکثریت را معاف از حکم کرد یا خیر؟ ۲. منظور از اکثریت چیست آیا منظور ۵۰ درصد به اضافه ی ۱ میباشد یا منظور اکثریت مطلق است یعنی مثلا ۸۰ -۹۰ درصد یا غیر از اینهاست ؟…
HMouK
۱۳۹۲/۱۲/۱۲