اقامه شریعت در زمان ادبار اکثریت

پرسش: با توجه به پاسختان به سوالی که فرمودید: «اگر اکثریت جامعه به یکی از احکام شرعی پشت کرده اجبار آنها به آن حکم صحیح نیست.» پس علت وضع حدود و تعزیرات برای برخی از احکام من جمله شرب خمر، زنا، لواط و … چیست؟ آیا اگر اکثریت جامعه مرتکب عمل زنا شوند باید اکثریت را معاف از حکم کرد یا خیر؟
۲. منظور از اکثریت چیست آیا منظور ۵۰ درصد به اضافه ی ۱ میباشد یا منظور اکثریت مطلق است یعنی مثلا ۸۰ -۹۰ درصد یا غیر از اینهاست ؟ و کشف این اکثریت چگونه است؟
پاسخ:
زمانی که اکثریت جامعه عنایتی به احکام شرعی ندارند، اجرای شریعت تنها با زور میسر خواهد بود. توسل به زور موجب ادبار بیشتر به دین مردم خواهد شد. وظیفه علمای بصیر آگاه کردن مردم است. اجرای حدود بدون پشتوانه‌ی مردمی نه مفید است نه ممکن. امام علی (ع) هم وقتی دید اکثریت او را یاری نمی کنند یک ربع قرن خانه نشین شد.
اکثریت و مقدار آن امری عقلایی است. حقیقت شرعیه نیست که از دین پرسیده شود.
اینها از مبانی اعتقادی احکام دینی است: اقامه دین با زور که طریق امویان بود یا همانند روش پیامبر (ص) و امام علی (ع) از راه قلوب مردم؟
موفق باشید.

۲۷ بهمن ۱۳۹۲